Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА WWW.GUGLAUNIFORMS.COM

GUGLA предоставя услуги по изработка на работно облекло по поръчка и съгласно изискванията на клиента. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на уебсайта www.dev.guglauniforms.com („Сайта“) и отношенията между страните по повод сключване на договори от разстояние във връзка с предлагани от нас, в това число чрез Сайта услуги по изработка на работно облекло по поръчка на клиента.

 1. Дефиниции

1.1. „Изпълнител“ („GUGLA“, „ние“, „наш“) означава търговско дружество „Гугла“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200638089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Деян Белишки“ № 52, ет. 4, ап. 12, данни за контакт: телефон 0888 218 761, имейл  office@guglauniforms.com.

1.2. „Сайт“ означава интернет страницата разположена на домейна www.dev.guglauniforms.com и неговите под-домейни, както и цялото съдържание и информация, които тя съдържа, включително достъпни при използване на различни приложения и съдържанието на цялата комуникация изпратена до Клиент и Възложител от Изпълнителя. Сайта е собственост на и се управлява от Изпълнителя.

1.3. „Клиент“ означава всяко лице, посетило или осъществило достъп до Сайта или част от него.

1.4. „Възложител“ („Вие“, „Ваш“) означава всяко лице, което предприеме действия с цел сключване на Договор от разстояние за изработка на предлагано от Изпълнителя работно облекло, в това число ако отправи запитване. С извършването на Поръчка Възложителят декларира, че е навършил 18 години и има право да сключва обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени от него данни във връзка с Поръчката са точни, пълни и верни.

1.5. „Договор от разстояние“ или „Договор“ означава договор за изработка на работно облекло по поръчка на Възложителя, сключен между Изпълнителя и Възложителя без едновременното им физическо присъствие и чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделна Поръчка води до сключване на отделен Договор от разстояние.

1.6. „Поръчка“ означава предложение от страна на Възложителя до Изпълнителя за сключване на конкретен договор от разстояние.

1.7. „Профил“ означава ограничена персонализирана част от Сайта, достъпна за Клиент чрез избрано от него потребителско име и парола, която предоставя възможност за използване на отделни функционалности на Сайта и за комуникация с GUGLA.

1.8. „Общи условия“ или „Условия“ означава настоящият документ.

 2. Общи положения

2.1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Сайта и взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при сключване на Договори от разстояние. Моля да се запознаете с тези Общи условия внимателно и ако не сте съгласни с тях да не използвате Сайта и да не правите Поръчки. Използването на Сайта или отделна негова част, извършването на Поръчка и др., ще се счита за приемате тези Общи условия от страна на Клиента/Възложителя.

2.2. GUGLA си запазва правото по всяко време и по своя преценка да прави промени в Сайта и в Общите условия. Такива промени влизат в сила от момента на публикуването им на Сайта, а за Договорите от разстояние – от момента на приемането им от Възложителя.

2.3. GUGLA има право по всяко време да прехвърли, възложи или по друг начин да се разпореди с управлението на Сайта, на части от него или със своята стопанска дейност. Това няма  да се отрази и GUGLA не се освобождава от отговорност към Възложителя за изпълнение на вече сключени Договори от разстояние, освен ако законът не предвижда друго.

2.4. GUGLA, Клиентът и Възложителят се съгласяват и уговорят, че в отношенията помежду си ще признават правната сила на електронния подпис за равностойна на тази на саморъчния подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число, но не само използване имейл или др. ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

 3. Използване на Сайта

3.1. Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само дизайн, текст, графикa, лога, изображения, аудио и видео клипове, софтуер, търговски марки, бази данни, имена, информация и всякакво друго съдържание са защитени авторки права и/или права на интелектуална или индустриална собственост и е собственост на GUGLA или съответни негови партньори или доставчици. Всички подобни права са запазени и не могат да бъдат копирани, публикувани, разпространявани, модифицирани, излъчвани, публично представяни или използвани по какъвто и да било начин без предварително писмено съгласие на GUGLA или съответния носител на правата.

3.2. Никакво съдържание, предоставено на Клиент или Възложител посредством различни комуникационни канали (емейл, поща или др.) не представлява съгласие на GUGLA за използване на такова съдържание и същото може да бъде съхранявано и използвано единствено за лични и нетърговски цели на Клиента/Възложителя само доколкото е необходимо във връзка със сключен Договор от разстояние или добросъвестно използване на Сайта.

3.3. GUGLA не гарантира, че Сайтът и отделни негови части ще бъдат достъпни постоянно и за същите няма да възникват неизправности или няма да съдържат грешки и не носи отговорност за такива ситуации до максималната степен, позволена от приложимия закон. GUGLA има право да променя по своя преценка и без предупреждение Сайта, неговото съдържание или части от него, да го спира временно, за продължителен период от време или постоянно.

3.4. Сайтът може да съдържа връзка към уебсайтове, управлявани от трети страни. Моля да имате предвид, че GUGLA не проверява такива уебсайтове на трети страни и не поемаме отговорност за тях, тяхното съдържание, законност, предлагани продукти или услуги, правила на ползване и употреба. Използването на уебсайтове на трети страни е на риск на използващото ги лице.

3.5. Клиентът/Възложителят носят пълна отговорност за коментарите, снимките, информацията, материалите и съдържанието, които публикуват или предават за публикуване на Сайта, ако това е приложимо. Клиентът/Възложителят гарантират, че такива коментари, информация, материали и т.н.: няма да нарушават права на GUGLA или трети лица; няма да бъдат незаконни, обидни, нецензурни, дискриминационни или да противоречат на добрите нрави; могат да бъдат неограничено използвани от GUGLA и/или от трети лица във връзка с това, че са част от Сайта, в това число, но не само да бъдат публично изпълнявани, записвани, модифицирани и т.н.; се предоставят/публикуват/използват без да се дължи каквото и да било заплащане, компенсация или възнаграждение във връзка с тях. GUGLA си запазва правото да откаже, спре, изтрие или премахне по своя преценка и без предупреждение всякакви такива публикации, материали, снимки, коментари и съдържание.

3.6. Клиентът/Възложителят нямат право да използват и да се опитват да използват Сайта по неподходящ и непозволен начин, в това число, но не само да въвеждат вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитват да променят Сайта, да атакуват Сайта посредством атака за срив на системата или действия, които влияят на работата на сървъра на Сайта. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално деяние и GUGLA освен останалото може да сигнализира съответните власти за такива деяния.

3.7. GUGLA има правото да ограничи достъпа до Сайта или части от него само за Клиенти, които са създали и са се регистрирали със собствен Профил. Създаването на Профил се извършва чрез попълване на стандартна форма публикувана на Сайта. Регистрацията в Профила се извършва чрез избрани от Клиента потребителско име и парола. При създаване на Профил, Поръчка или сключване на Договор от разстояние Клиентът/Възложителят се задължава да предоставя вярна и точна информация.

3.8. Всеки Клиент/Възложител може да има само един Профил. Клиентът/Купувачът се задължават да не използват чужд Профил и да не разкриват и споделят Профила си и данните за достъп до него с други лица и се съгласяват, че носят отговорност от подобно използване и споделяне. GUGLA не носи отговорност за използване, споделяне, разкриване или загуба на данни за достъп до Профила. В случай на съмнение за неправомерно използване, разкриване или загуба на данни за достъп до Профил Клиентът/Възложителят незабавно ще уведомят GUGLA и ще представят информация за обстоятелствата и причините за това.

3.9. Страните се съгласяват, че ако Клиентът/Възложителят промени информация или данни, посочени в неговия Профил, всички съществуващи Договори от разстояние, действащи по време на промяната остават в сила с данните към момента на сключването им, освен ако не се уговори друго.

 4. Поръчка, сключване и изпълнение на Договор от разстояние

4.1. Общи правила

4.1.1. С изключение на нашите мостри GUGLA не поддържа наличности на показаните и описани на Сайта продукти и в частност облекла, а предлага на Клиентите да изработи определени облекла по индивидуална тяхна Поръчка. Клиентът може да избира по свое желание различни материали, платове, кантове, цветове, размери, брандиране, специални бродерии и др., които при сключване на Договор Изпълнителят се задължава да изработи и достави на Възложителя съгласно уговореното.

4.1.2. Сключеният между страните Договор от разстояние ще бъде за изработка, а не за продажба и съответно към него ще се прилагат правилата на закона за договори за изработка. В тази връзка обърнете внимание, че след сключване на Договора и започване на неговото изпълнение Вие нямате право да се откажете от същия, тъй като облеклата се изработват по Ваша конкретна поръчка.

4.1.3. Пример на моделите, които GUGLA изработва са показани на Сайта. В случай, че желан от Вас модел вече не се изработва от нас ще се свържем с Вас за уточнение. На Сайта има също и рекламни материали и банери, които имат за цел единствено да промотират GUGLA и не създават задължение да предлагаме изработка на точно същите продукти. Показани аксесоари не са част от облеклото, освен ако не е посочено друго.

4.1.4. Гифт карти: GUGLA може да предлага и гифт карти за Поръчки от Сайта на различна стойност. Стойността на гифт картата се заплаща изцяло при нейната поръчка и картата може да се използва при поръчка на изработката на предлагани от GUGLA продукти до същата стойност. Ако стойността на поръчаната изработка е по-малка от стойността на гифт картата, разликата може да се ползва при последващи Поръчки. Ако стойността на Поръчката е по-голяма от стойността на гифт картата разликата може да бъде доплатена от Възложителя по реда на тези Условия. Гифт картите не могат да бъдат заменяни срещу пари, освен при упражняване на законното право на отказ от закупена гифт карта. Всеки потребител има законовото прави да се откаже от закупена гифт карта преди същата да е използване и в рамките на 14 дни от предоставянето й от GUGLA без да посочва каквато и да било причина, като е достатъчно да ни информира за решението си за отказ чрез недвусмислено изявление. В този случай GUGLA ще възстанови на потребителя платените от него суми за гифт картата на посочена от него банкова сметка. Валидността на гифт картата е 1 година освен ако в нея изрично не се посочва друг период на валидност, след което гифт картата се обезсилва без стойността да подлежи на възстановяване. За поръчаните с гист карта продукти се прилагат правилата на тези Общи условия.

 4.2. Изпробване, мостри и мерки за предлаганите облекла

4.2.1. Преди да направите Поръчка и да сключим Договор Вие може да изпробвате предлаганите от нас облекла, да поръчате мостри и/или ако сте в гр. София да поръчате да Ви посетим на място. Така най-добре ще придобиете представа за точните размери, материали, цветове и качество на изработваните от нас облекла.

4.2.2. Изпробване: Изпробване на предлаганите от нас за изработка модели може да направите в нашето ателие в София, където има техни мостри и след като се свържете с нас чрез посочените на Сайта контакти за уговаряне на точен ден и час. Такова изпробване ще е безплатно за Вас.

4.2.3. Поръчка и изпращане на мостри: може да Ви изпратим мостри на посочен от Вас адрес. В този случай ще искаме от Вас депозит в размер на цената на изпратените мостри, който следва да ни заплатите по реда за заплащане на продукти по сключен Договор. Мострите може да вземете лично от нашето ателие в София или ще Ви бъдат изпратени с куриер по реда описан по-долу за изпращане на готови продукти по сключен Договор. Може да задържите мострите за проба в срок до 3 работни дни от получаването им, след което се задължавате да ни ги върнете във вида, в който сме Ви ги предали, а ние ще Ви възстановим заплатеният за тях депозит. Ако не ни върнете мострите в срок или ако върнете мострите в различен от изпратения им вид (напр. скъсани, изцапани, с петна или каквато и да била друга повреда) Вие дължите заплащане на цялата стойност на съответната мостра, като може да задържите същата, а ние имаме право да направим прихващане на стойността й с платения от Вас депозит. В случай, че във връзка с изпробване на мострите направите Поръчка, транспортните разходи за мострите ще бъдат споделени между страните по Договора по равно, като Вие ще заплатите транспорта за изпращането им от нас към Вас, а ние – този за връщането им. Ако не направите Поръчка транспортните разходи за изпращане и връщане на мострите са изцяло за Ваша сметка.

4.2.4. Посещение на място при Клиента: За клиенти в гр. София предлагаме опция „посещение на място“ на посочен от Вас адрес в гр. София от наш служител, който ще носи за проба предварително заявените от Вас мостри и ще Ви консултира относно цветовите комбинации, избора на размер, взимаме на индивидуални размери. Тази услуга е заплатена, като стойността й се уговаря и заплаща предварително. Ако при или във връзка с такова посещение направите Поръчка за изработка на продукти на стойност над 400 лв. стойността на услугата за посещение ще бъде приспадната от такава Поръчка.

4.2.5. Възложителят разбира, че е възможно да има разлики в цветовете показани на Сайта и действително доставения продукт, доколкото цветовете, които се виждат на снимките са зависими от техническите параметри и конфигурация на устройството, на което Възложителя разглежда снимките.

4.3. Процес на Поръчка и на сключване на Договор от разстояние

4.3.1. Съдържанието на Сайта представлява покана до неопределен кръг от лица да се направи предложение до Клиента за сключване на договор. Поръчката на Клиент/Възложител представлява негово предложение до Изпълнителя за сключване на договор. Договорът от разстояние ще се счита за сключен при приемане от страна на GUGLA на отправеното от Вас предложение (Поръчка). Такова приемане се извършва посредством потвърждението й с електронно съобщение от нас до Възложителя.

4.3.2. Може да направите Поръчка през Сайта. GUGLA си запазва правото да изисква създаване на и регистриране в Профил от страна на Възложителя за да се счита поръчката за валидна. Възложителят може да направи своята Поръчка за изработка на един или повече продукти, като избере модела и съответните опции за него като брой, материал и плат, цвят, размер и др. Възложителят може да поръча и специфична бродерия, в това число като избере цвят за същата, текст и шрифт или лого на бродерията и др. като следва стъпките на сайта. Бродерията се таксува допълнително съгласно посочените в Сайта цени. След като завърши своя избор Възложителят добавя избрания продукт в „Количката“. Общата цена на Поръчката ще бъде посочена в „Количката“. За да направи своя избор валидна Поръчка в края на процеса Възложителят трябва да натисне бутон „Поръчай“ или подобен, който ясно ще посочва, че подава Поръчката и това води до задължение за заплащане на посочената цена.

4.3.3. С изпращането на своя Поръчка през Сайта Възложителят заявява своето желание да сключи Договор от разстояние при посочените в нея условия и декларира своето съгласие към Договора от разстояние да се прилагат Общите условия на Сайта в сила към момента на изпращане на Поръчката. В тези случаи на Поръчки през Сайта Поръчката следва да бъде потвърдена от Изпълнителя, като с потвърждаването й между страните възниква валидно сключен Договор от разстояние.

4.3.4. Възложителят може да направи Поръчка и на имейл адрес office@guglauniforms.com като опише своето конкретно задание за изработка. В тези случаи GUGLA ще изпрати електронно съобщение на Възложителя, което ще съдържа точна информация за параметри за сключване на Договор, в това число описание на стоката, нейната крайна цена, цена за доставка (ако е приложимо), валидност на офертата, връзка към нашите Общи условия и Политика за лични данни и др. необходимо. Ако приемате така изпратеното предложение следва да отговорите на същото по имейл в определения срок, като посочите недвусмислено, че сте съгласни с него, с което ще считаме Договорът от разстояние за сключен при посочените условия. С такова Ваше приемане, Вие също потвърждавате, че сте запознат с Общите условия, които сме Ви представили и приемате същите да се прилагат към сключения Договор от разстояние.

4.3.5. Възложителят може да направи Поръчка и по телефон в работно време на посочените на Сайта телефони. В този случай Изпълнителят ще потвърди на Възложителя направената Поръчка по имейл, за което ще се прилагат правилата на предходната разпоредба 4.3.4. Поръчки направени само по телефон не могат да бъдат директно приемани без да бъдат писмено потвърдени по горния ред.

4.3.6. Възложителят имат право да оттегли своя Поръчка само до момента на потвърждението й от Изпълнителя или до момента на сключване на Договора от разстояние, като се свърже с Изпълнителя и му съобщи писмено (в това число по имейл) за оттеглянето.

4.3.7. До момента на доставката Изпълнителят може едностранно да прекрати Договора от разстояние без никоя от страните да има право да претендира за обезщетение за вреди или пропуснати ползи, освен в останалите предвидени случаи, също и при следните ситуации: а) информацията, предоставена от Възложителя е непълна, невярна и/или невалидна; б) Изпълнителят е получил сигнал за незаконно поведение на Възложителя във връзка с използването на Сайта; в) Изпълнителят не може да се свърже с Възложителя за да уточни детайли по Поръчката; г) Възложителят съществено наруши задълженията си по Договор от разстояние.

4.4. Изработка

4.4.1. Ще изработим поръчаните от Вас продукти, за които има валидно сключен Договор и съгласно спецификациите на същия.

4.4.2. Всеки един продукт се изработва след сключване на Договор и сроковете за изработка обикновено са 10-15 работни дни, като при натоварване и евентуално забавяне на срока за изпълнение от наша страна Възложителят ще бъде надлежно уведомен. Когато за продуктите е поръчано и брандиране (допълнителна бродерия) срокът за изработка се удължава с допълнителни 2-3 работни дни.

4.4.3. В случай, че стойността на един или повече действащи Договори е над 200 лв. Изпълнителят изисква авансово плащане в размер на поне 50 % от общата стойност на Договора/ите, както е описано по-долу в т. 4.5.7. и сроковете за изработка започват да текат след получаване от Изпълнителя на такова авансово плащане.

4.4.4. Въпреки положените от екипа на Възложителя усилия да поддържа богата гама от модели и материали, с които работи е възможно в някои случаи даден продукт да не може да бъде изработен съгласно спецификацията, заявена от Възложителя. В такива случаи ще се свържем с Вас за получаване на Ваши указания, а именно: а) замяна на такъв продукт, с друг, който може да бъде надлежно изработен; б) отпадане на такъв продукта/продукти и потвърждаване на Поръчката за останалите продукти, ако има такива; или в) анулиране на Поръчката и възстановяване на всички платени във връзка с анулирана Поръчка суми, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми по-долу в тези Общи условия.

4.5. Цена, разходи за доставка и начин на плащане

4.5.1. Всички цени, които ще Ви цитираме са в български лева в включен ДДС, за изработка на един брой/чифт от конкретен продукт.

4.5.2. Цената не включва разходи за доставка, като преди завършване на Вашата Поръчка или при изпращане на нашето предложение до Вас ние ще Ви посочим точната стойност на допълнителните разходи, които трябва да заплатите, в това число цената за доставка, ако има такива, както и общата стойност на Поръчката, включително цената на поръчаните продукти с включени данъци, такси и цената за доставката им. Със сключване на Договора от разстояние Вие се съгласявате да заплатите общата стойност, в това число и на таксата за доставка, ако има такива, в посочения размер.

4.5.3. Безплатна доставка – в случай на Поръчка на стойност по-голяма от 400 (четири стотин) лева транспортните разходи по поръчката до адрес на Възложителя в България са за сметка на Изпълнителя. GUGLA няма задължение да обединява отделни Поръки на Възложителя.

4.5.4. Платена доставка – в случай на Поръчка на стойност или по-малка от 400 (четири стотин) лева транспортните разходи по поръчката са за сметка на Възложителя.

4.5.5. В случай на предоставяни към даден момент на допълнителни промоции, промо-кодове, отстъпки или др. подобни Изпълнителят може да въвежда и приема специални правила.

4.5.6. Клиентът/Възложителят се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Сайта и тези във физическите магазини/ателието на Изпълнителя.

4.5.7. За всеки Договор на стойност над 200 лв. и при акумулиране на Договори над същата стойност Изпълнителят изисква от Възложителя авансово плащане в размер на поне 50 % от общата стойност на Договора/ите. Авансовото плащане може да бъде направено по един от методите на плащане, както е описано в тези Условия и преди да бъде получено Изпълнителят има право да не започва работа по изработка на поръчаното, като сроковете по Договора, в това число за изработка и доставка няма да текат докато Изпълнителя не получи такова авансово плащане изцяло. Разликата между пълната цена по Договора и платения аванс, ако има такава, се заплаща от Възложителя най-късно при доставката на продуктите.

4.5.8. Най-късно при започване на процеса на поръчване GUGLA посочва на Сайта какви платежни средства приема. Ако изрично не е посочено друго стойността на Договора и авансът по него може да бъдат заплатени по един от следните начини:

а) с наложен платеж – с пощенски паричен превод по куриер, като окончателното плащане се прави на куриера при получаване на поръчаните продукти; или

б) с банкова (дебитна/кредитна) карта на витуралния ПОС терминал на Сайта при подаване на Поръчката. Видовете карти, които се приемат на Виртуалния ПОС терминал са следните: Visa, MasterCard. За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента/Възложителя – Сайтът не съхранява информация, отнасяща се до номера и/или вида на използваната за плащането банкова карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал;

в) с банков превод по банкова сметка на „Гугла“ ООД в лева, в Банка: Първа Инвестиционна Банка; IBAN BG33FINV91501015417163; BIC FINVBGSF. Плащането се извършва при сключване на Договора от разстояние.

4.5.9. Когато избира метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Възложителят е обвързан от разпоредбите, условията и/или таксите на такава трета страна и извършва плащането съгласно такива разпоредби и условия, приложими между него и третата страна-доставчик на платежни услуги, по които Изпълнителят не е страна и не носи отговорност.

4.5.10. В случай, че Изпълнителят не получи плащане съгласно избрания от Възложителя начин на плащане Изпълнителят има право на обезщетение по общите правила на закона.

 4.6. Доставка на продукти

4.6.1. Готовите продукти по Договора могат да се получат от Възложителя по един от следните начини:

  1. a) взимане директно от ателието на GUGLA в гр. София, ул.Котленски проход 96Б, партер. (от страни на блока)

б) доставка до избран от Възложителя офис на куриерска фирма „Спиди“ АД; или

в) доставка до адрес, посочен от Възложителя.

4.6.2. Продуктите се изпращат от Изпълнителя на Възложителя чрез куриерска фирма „Спиди” АД. Рискът от загуба или повреда на продуктите преминава върху Възложителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от избраната от Изпълнителя куриерска фирма приеме стоките или в момента, в който Възложителят изпадне в забава да приеме стоките. Времето за доставка обикновено е до няколко дни след потвърждение от наша страна, че продуктите са изработени и пуснати за транспорт.

4.6.3. Продукти изпратени до посочен от Възложителя офис на куриерска фирма „Спиди“ АД ще бъдат задържани в такъв офис до 5 дни и следва да бъдат потърсени и взети от Възложителя съгласно условията и правилата на куриера. В случай, че Възложителят не е взел продуктите след като е бил уведомен за изпращането им и в посочения срок всички разходи по забавяне на приемането, последващо прибиране и транспорт и др., както и рискът от случайното им погиване или повреда ще бъдат поети и преминават върху него.

4.6.4. За доставки на посочен от Възложителя адрес последният е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на изпратените продукти. В случай, че Възложителят не бъде намерен на посочения адрес, въпреки разумно направените опити на Изпълнителя и/или куриера, Изпълнителят има право по своя преценка да остави продуктите в близък до Възложителя офис на куриерска фирма „Спиди“ АД като уведоми Възложителя за това, при което ще се прилагат правилата на предходната точка, в това число за разноските и рискът.

4.6.5. При приемането Възложителят трябва да прегледа изработените продукти и в рамките на 2 дни от приемането им да направи всички свои възражения за неправилно изпълнение на възложената работа, като в случай, че не направи възражения, изработеното ще се счита за одобрено.

5. Законово право на отказ от Договора

5.1. С изключение на закупуването на гифт карта, в останалите случаи Възложителят няма законово право на отказ от Договора от разстояние доколкото поръчаните стоки са изработени по негова поръчка и съобразно неговите изисквания. Предлаганите от Изпълнителя работни облекла са строго специфични за различни професии, дейности и клиенти и същият не поддържа наличности от конкретни облекла, освен ако не се е уговорил писмено друго с Възложителя.

5.2. Правото на отказ е валидно при закупуване на гифт карта, както е описано по-горе в т. 4.1.4.

6. Поправяне, връщане и замяна

6.1. При основателни възражения на Възложителя за отклонение на Изпълнителя от Поръчката или за недостатъци на изработеното, Възложителят може да иска поправяне в даден от него подходящ срок и без заплащане.

6.2. Ако отклонението от Поръчката или недостатъците са толкова съществени, че изработеното е напълно негодно за ползване съгласно предназначението му, Възложителят може да иска връщане на съответно платената цена и направени разходи или замяна с нов съответен продукт в разумен срок. В тези случаи Изпълнителят може да прибере негодната продукция за своя сметка.

6.3. Съгласно закона правата на Възложителя по предходните разпоредби се погасяват в шест месечен срок. Възложителят има право на гаранция в случаите, в които това е предвидено в действащите в България закони.

6.4. Възложителят може да предяви своите рекламации във всеки един магазин на GUGLA или на адреса му на управление, както и на посочените на сайта имейли за контакт.

6.5. В случай на валидно искане за връщане на платената цена, Изпълнителят ще направи същото без забавяне към Възложителя на посочена от последния банкова сметка.

6.6. В случай на валидно искане за връщане на сума, платена с банкова карта, възстановяването на сумата ще бъде само по съответната карта, с която е платено.

 7. Обработка на лични данни

7.1. GUGLA обработва лични данни в съответствие с приложимите закони и съгласно Политиката си за лични данни, която е и неразделна част от настоящите Условия.

 8. Отговорност, изключване на отговорността и непреодолима сила

8.1. Страните се съгласява, че отговорността им една към друга е ограничена до случаите на умисъл и груба небрежност. Никоя разпоредба в тези Условия няма за цел и не изключва отговорност на страните, която не може да бъде ограничена съгласно императивните разпоредби на приложим закон.

8.3. При условията на предходната разпоредба страните изключват всякаква отговорност на GUGLA във връзка с Сайта, предлаганите чрез него услуги и ползването му от страна на Клиента/Възложителя и по-специално:

– невъзможност за достъп до Сайта, технически повреди или грешки на Сайта;

– загуба на данни или неправомерно използване на данни, причинени от атака на вируси или други зловредни кодове и материали;

– начин на използване на Сайта и неговото съдържание от Клиент/Възложител;

– че предлаганите стоки или услуги ще задоволят специфични изисквания или очаквания на Клиент/Възложител;

– съдържанието, условията за ползване и отношенията с трети лица, достигнати чрез интернет връзки, разположени на Сайта.

8.4. При използването на Сайта Клиентът/Възложителят е лично отговорен за всички последствия от неговото поведение, в това число за вреди причинени на Сайта, на GUGLA или на всяко друго лице в резултат от такова негово поведение, в това число за предоставено от Клиент/Възложител съдържание, коментар или материал.

8.5. GUGLA има право едностранно, без предварително предупреждение и без да дължи каквото и да било обезщетение: а) да прекрати или ограничи достъпа до Сайта и/или до отделни Профили; б) да развали някой или всички сключени Договор от разстояние; в) да отмени някоя или всички Поръчки; г) да ограничи възможността за Поръчка; д) да изтрие всякакви данни и материали от Сайта и от своите система по своя преценка; по отношение на Клиент/Възложител, за който има данни или съмнения, че: а) при или във връзка с използването на Сайта нарушава нормите на българското законодателство или правата на трети лица; б) нарушава някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия; в) по какъвто и да било начин злоупотребява с Сайта, неговото съдържание или правата на трети лица и/или на GUGLA.

8.6. Страните няма да носят отговорност за невъзможност или забавяне на изпълнението на техни задължения във връзка с Договор, които са причинени от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер (непреодолима сила). Такова събитие включва, без да се ограничава до граждански безредици, стачка, пожар, природно бедствие, невъзможност или затруднено използване на сухопътен, морски или въздушен транспорт; невъзможност за използване на комуникационни мрежи и канали и др. Страната която се позовава на непреодолима сила, трябва изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за ограничаване на последствията му по отношение на Договора.

 9. Приложим закон и спорове

9.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с и по отношение на тях ще се прилага българското право.

9.2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или бъде намерена или обявена за недействителна, това няма да повлияе на останалите разпоредби и да доведе до недействителност на Общите условия в цялост или на конкретен Договор от разстояние.

9.3. Страните се съгласяват, че всички спорове във връзка с тези Общи условия и Договори от разстояние към които те се прилагат ще се решават по взаимно съгласие чрез преговори, а ако това е невъзможно ще бъдат отнасяни до компетентния български съд в съответствие с изискванията на българското законодателство.

 

Редакция: 30.05.2018 г.