Замяна и връщане

Законово право на отказ от Договора

С изключение на закупуването на гифт карта, в останалите случаи Възложителят няма законово право на отказ от Договора от разстояние доколкото поръчаните стоки са изработени по негова поръчка и съобразно неговите изисквания. Предлаганите от Изпълнителя работни облекла са строго специфични за различни професии, дейности и клиенти и същият не поддържа наличности от конкретни облекла, освен ако не се е уговорил писмено друго с Възложителя.

Правото на отказ е валидно при закупуване на гифт карта, както е описано по-горе в т. 4.1.4.

Поправяне, връщане и замяна

При основателни възражения на Възложителя за отклонение на Изпълнителя от Поръчката или за недостатъци на изработеното, Възложителят може да иска поправяне в даден от него подходящ срок и без заплащане.

Ако отклонението от Поръчката или недостатъците са толкова съществени, че изработеното е напълно негодно за ползване съгласно предназначението му, Възложителят може да иска връщане на съответно платената цена и направени разходи или замяна с нов съответен продукт в разумен срок. В тези случаи Изпълнителят може да прибере негодната продукция за своя сметка.

Съгласно закона правата на Възложителя по предходните разпоредби се погасяват в шест месечен срок. Възложителят има право на гаранция в случаите, в които това е предвидено в действащите в България закони.

Възложителят може да предяви своите рекламации във всеки един магазин на GUGLA или на адреса му на управление, както и на посочените на сайта имейли за контакт.

В случай на валидно искане за връщане на платената цена, Изпълнителят ще направи същото без забавяне към Възложителя на посочена от последния банкова сметка.